Privacy Policy

TV Waalrackets hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Waalrackets houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als TV Waalrackets zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door TV Waalrackets verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV Waalrackets de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IBAN rekeningnummer en tenaamstelling;
 • Profielfoto voor op de KNLTB ledenpas;
 • KNLTB bondsnummer.

De persoonsgegevens van de leden worden binnen de ledenadministratie bewaard en beheerd. De ledenadministratie wordt via een online tool beheerd. De tool die door TV de Waalrackets wordt gebruikt is KNLTB.Club. KNLTB.Club is een product van LISA Leden Informatiesystemen BV en is ontwikkeld in opdracht van de KNLTB. De persoonsgegevens die ingevoerd worden in deze ledenadministratie worden online gedeeld met de KNLTB. De KNLTB gebruikt de gegevens voor zijn eigen doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden door TV Waalrackets opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door TV Waalrackets verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoeren van activiteiten binnen de vereniging;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV Waalrackets de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door TV Waalrackets opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door TV Waalrackets verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de eigen leden d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV Waalrackets de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

De leden van TV de Waalrackets ontvangen nieuwsbrieven waarin de activiteiten, gebeurtenissen en nieuwsuitingen worden vermeld. Via deze nieuwsbrief worden leden uitgenodigd om mee te doen aan activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden door TV Waalrackets opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld als lid is.

 

Verstrekking aan derden

De KNLTB is de overkoepelende sportbond van de tennissport. De KNLTB is verantwoordelijk voor zijn eigen rol binnen de AVG. De gegevens uit de ledenadministratie worden online gedeeld met de KNLTB. De KNLTB verzorgt met deze gegevens onder andere de afgifte van het ledennummer, de jaarlijkse ledenpassen, de ranking van de leden en in samenwerking met toernooi.nl de verwerking van de wedstrijd uitslagen. De KNLTB heeft middels onderstaande site informatie beschikbaar gesteld over de AVG en de rol van de KNLTB:

https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/juridisch/privacy/meestgestelde-vragen/

Tennisacademie Ger Rolink (TGR) verzorgt de tennislessen voor leden van TV Waalrackets. Wij kunnen persoonsgegevens delen met TGR voor het uitvoeren en afhandelen van haar diensten. Niet alle persoonsgegevens worden dan gedeeld, maar denk aan Naam, Adresgegevens, Telefoonnummer en Email.

Met bovengenoemde partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TV Waalrackets bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens TV Waalrackets van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid en multifactor authenticatie op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

T.V. DE WAALRACKETS
ZIJL 4
4214 LG VUREN

+31 183 633799
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.