Aannamebeleid Vrijwilligers & Gedragscode

Met plezier en veilig spelen bij de Waalrackets

Sporten bij TV De Waalrackets betekent plezier, gezelligheid en gezonde competitie. Ook voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Een veilig sportklimaat is van groot belang. Wij zijn een club waarbij iedereen zichzelf kan zijn en we op een plezierige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Daarom sluiten we ons aan bij de gedragsregels van de KNLTB.

Aannamebeleid vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de vereniging en maken het mogelijk dat zo veel mogelijk mensen onbezorgd kunnen sporten bij onze club. Deze vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het creëren van een veilige omgeving. We willen nu en in de toekomst blijven werken met integere vrijwilligers en hebben daarom besloten tot een aannamebeleid voor vrijwilligers, die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Deze ziet er als volgt uit:

 • We willen graag persoonlijk kennis maken met deze vrijwilligers. Een van de bestuursleden heeft een verkennend gesprek met de vrijwilliger, bespreekt daarin onze gedragscode en vraagt de vrijwilliger zich daaraan te conformeren.
 • Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd voor de vrijwilliger. Dit wordt elke drie jaar herhaald.
 • Als de vrijwilliger bij een andere vereniging vandaan komt, kan er een referentiecheck gevraagd worden.

Gedragscode op en rond de tennisbaan

TROTS OP JE SPORT

 1. Straal trots uit op onze tennissport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de tennissport en de KNLTB kan schaden.
 2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke tennisgemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.

EERLIJK EN PROFESSIONEEL

 1. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit den boze.
 2. Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.

RESPECT

 1. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet.
 2. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 3. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.
 4. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
 5. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.

VOORBEELDFUNCTIE

 1. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
 2. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.

MAAK INTEGRITEIT BESPREEKBAAR

 1. Zorg ervoor dat je binnen je vereniging en in KNLTB verband het onderwerp integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen.

SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE

 1. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragscode te melden.
 2. Op overtredingen van deze gedragscode is het KNLTB Tuchtrecht van toepassing.

Bron: KNLTB https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/gedragscodes-en-reglementen